13page

32 × 30 = ( ) 我用竖式计算。 3 2 × 3 0 0 0 9 6 9 6 0 竖式可以这样写: 答: 买30个这样的足球要用 元。 40 × 53 = 1. 5 试一试 想想做做 乘数末尾有 0 的乘法, 怎样算比较简便? 3 2 × 3 0 9 6 0 每个32元 5 3 × 4 0 1 7 × 6 0 3 6 × 5 0 4 8 0 × 6 买 30 个这样的 足球要用多少元? 你想怎样算? 和同学交流。 两位数乘两位数 把 32 看成 30估算。 先算出32乘 3的积…… 9
13page


13page


13page


13page


13page


13page


13page


13page


13page


13page


13page


13page


13page


13page