17page

练 习 二 1. 口算下面各题。 40 × 20 = 300 × 8 = 10 × 70 = 50 × 80 = 70 × 50 = 63 × 10 = 9 × 200 = 400 × 6 = 2. 用竖式计算。 46 × 50 40 × 25 63 × 80 240 × 3 5. 一共有多少箱苹果? 3. 栽了 20行松树, 每行 32棵。 还栽了180 棵柏树。 4. 每个茶杯售价 4 元。 买 3 盒这样 的茶杯一共要多少元? 栽的松树和柏树一共有多少棵? 两位数乘两位数 13
17page


17page


17page


17page


17page


17page


17page


17page


17page


17page