39page

1. 说说每题应先算什么, 再计算。 16 × 6 - 9 = - = 38 + 4 × 15 = + = 想想做做 3. 2 × 36 + 20 190 - 30 × 5 78 - 12 × 4 80 - 23 × 3 = - = 50 + 50 × 7 40 - 7 × 4 15 × 3 - 25 = 100 × 7 = 28 - 40 = 45 = 700 = 12 = 20 下面的计算对吗? 把不对的改正。 2. 5. (1) 买 4 张成人票和 1 张儿童 票, 应付多少元? (2) 用 100 元买 12 张儿童票, 应找回多少元? 6. 鸵鸟的体重比企鹅的 3 倍少 15 千克, 这只鸵鸟的体重是 多少千克? 4. 比一比, 算一算。 32 + 3 × 20 32 + 3 - 20 56 - 7 × 8 56 ÷ 7 × 8 17 × 3 + 20 17 + 3 × 20 混 合 运 算 36 千克 35
39page


39page


39page


39page


39page


39page


39page


39page


39page


39page


39page


39page


39page