86page

4. 一堆小棒有 18 根, 分别拿出这堆小棒的 2 3 和 5 6 。 6. 3 4 - 2 4 2 8 + 1 8 6 7 - 2 7 2 6 + 3 6 5. 在 里填“ >” 或“ <”。 1 4 1 5 2 7 5 7 4 5 3 5 1 8 1 3 10. 5 分米 =( ) ( )米 9 分米 =( ) ( )米 7 角 =( ) ( )元 8 角 =( ) ( )元 7. ? ? 1 角是 1 元的 ( ) ( ) , 3 角是 1 元的 ( ) ( ) 。 9. 8. 1 分米 = ( )厘米。 1 厘米是 1 分米的 ( ) ( ) , 7 厘米是 1 分米的 ( ) ( ) 。 0 1 2 3 4 5厘米 6 7 8 9 10 你还能拿出这堆小棒的几分之几? 分数的初步认识(二) 把一条线段平均分成 10 份, 1 份是它的 ( ) ( ) , 3 份是它 的 ( ) ( ) 。 82
86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page


86page