89page

1. 用分数表示涂色部分。 3. 1 分米 =( ) ( )米 6 分米 =( ) ( )米 1 角 =( ) ( )元 4 角 =( ) ( )元 ( ) ( ) 4. 先分一分, 再写算式。 羽毛球的 1 2 是几个? 乒乓球的 3 5 是几个? 1 4 3 4 2. 涂色表示每个图右边的分数。 5. 先按要求拿一拿, 再列式计算。 (1) 拿出 9 根小棒的 2 3 。 (2) 拿出 12 根小棒的 2 3 。 (3) 拿出 15 根小棒的 2 3 。 练 习 十 每次拿出的根数一 样多吗? 为什么? 分数的初步认识(二) 85
89page


89page


89page


89page


89page


89page


89page


89page


89page


89page


89page


89page


89page


89page


89page


89page


89page


89page


89page


89page


89page


89page


89page