5page


5page


5page


5page


5page

一共有多少根? 20 × 3 = ( ) 20 × 3 = 20 + 20 + 20 = 60 2个十乘 3得 6 个十, 6 个 十是 60。 2 × 3 = 6 20 × 3 = 60 试一试 答: 一共有 根。 200 × 3 = 8 × 200 = 王阿姨在购物网站订购了 3 箱黑玉米, 每箱 20 根。 两、 三位数乘一位数 1 你是怎样算的? 和同学交流。 先用小棒摆一摆, 再说说可以怎样计算。 1
5page


5page


5page


5page


5page


5page