23page

见 学 生 活 动 手 册 第 5 页    用 yònɡ 简 jiǎn 易 yì 望 wàng 远 yuǎn 镜 jìng , 像 xiàng 伽 jiā 利 lì 略 lüè 一 yí 样 yàng 观 guān 察 chá 月 yuè 亮 liɑng 。 1 9 6 9年 nián 7 月 yuè 2 1日 rì , 美 měi 国 guó 宇 yǔ 航 háng 员 yuán 阿 ā 姆 mǔ 斯 sī 特 tè 朗 lǎng 乘 chéng 宇 yǔ 宙 zhòu 飞 fēi 船 chuán 登 dēng 上 shàng 月 yuè 球 qiú , 人 rén 类 lèi 终 zhōng 于 yú 接 jiē 触 chù 到 dào 了 le 真 zhēn 实 shí 的 de 月 yuè 亮 liɑng 。 望 远 镜 的 使 用 方 法     1 . 对 duì 准 zhǔn  观 guān 察 chá 物 wù 。     2 . 调 tiáo 整 zhěng 望 wàng 远 yuǎn 镜 jìng 筒 tǒng 身 shēn 的 de 长 cháng 短 duǎn , 直 zhí 到 dào 看 kàn  清 qīng  倒 dào  立 lì 的 de 图 tú 像 xiàng 。 物 镜 目 镜 2 单元 天空中的星体 17