26page

给你的选择打“√”。 城    市 旷    野 晴    天 阴    天 月    牙 圆    月 两 liǎng 幅 fú 图 tú 中 zhōng 的 de 星 xīng 星 xing , 为 wèi 什 shén 么 me 一 yí 个 gè 少 shǎo 一 yí 个 gè 多 duō ? 你 nǐ 知 zhī 道 dào “ 月 yuè 明 míng 星 xīng 稀 xī ” 是 shì 什 shén 么 me 意 yì 思 si 吗 mɑ ? 要 yào 想 xiǎng 看 kàn 到 dào 满 mǎn 天 tiān 繁 fán 星 xīng , 应 yīng 该 gāi 怎 zěn 么 me 做 zuò ? 20