55page

第2单元  天空中的星体 47 6. 活动手册提示 2单元天空中的星体 ●画月亮 huàyuèliɑnɡ 。 5.看 kàn 月 yuè 亮 liɑnɡ 月 日 1.你记忆中的月亮 nǐjìyìzhōnɡdeyuèliɑnɡ 。 2.你在月相盒里看到的 nǐzàiyuèxiànɡhélǐkàndàode “月亮 yuèliɑnɡ ” 。 3.你用简易望远镜观察到的月亮 nǐyònɡjiǎnyìwànɡyuǎnjìnɡɡuānchádàodeyuèliɑnɡ 。 ●●月亮从 yuèliɑnɡcónɡ 升起 shēnɡqǐ ,从 cónɡ 落下 luòxià 。 5 东边 西边