77page

第3单元  用力以后 69 6. 活动手册提示 3单元用力以后 ●是推的在 shìtuīdezài “ ”中涂上红色 zhōnɡtúshànɡhónɡsè ,是拉的在 shìlādezài “ ”中涂 zhōnɡtú 上绿色 shànɡlǜsè 。 7.推 tuī 和 hé 拉 lā ●●用箭头标出桌子移动的方向 yònɡjiàntóubiāochūzhuōziyídònɡdefānɡxiànɡ 。 7