84page

76 3单元用力以后 8.形状改变了 xínɡzhuànɡɡǎibiànle 2.你的结论 nǐdejiélùn : 橡皮筋长度的变化与 xiànɡpíjīnchánɡdùdebiànhuàyǔ 有关 yǒuɡuān 。 挂钩码 ɡuàɡōumǎ ,画出橡皮筋的长度 huàchūxiànɡpíjīndechánɡdù 。 钩码挂得多 ɡōumǎɡuàdeduō ,向下的拉力 xiànɡxiàdelālì 大小,橡皮筋 xiànɡpíjīn 长短; 钩码 ɡōumǎ 挂 ɡuà 得 de 少 shǎo ,向下的拉力 xiànɡxiàdelālì 大小,橡皮筋 xiànɡpíjīn 长短。 1.你的发现 nǐdefāxiàn :(在正确的选 zàizhènɡquèdexuǎn 项上打 xiànɡshànɡdǎ “√”) 8 6. 活动手册提示 拉力大小 √ √ √√