9page


9page


9page


9page

篮球场长 28 米, 宽 15 米。 篮球场的周长是多少米? 答: 篮球场的周长是 米。 长 + 宽 + 长 + 宽 = 长方形的周长 先算长加宽的和, 再用和乘 2。 3 你准备怎样算? 先算出 2 条长、 2 条宽各是多少, 再 把结果相加。 计算长方形的周长, 怎样算比较简便? 长方形和正方形 选择一种方法算出篮球场的周长, 和同学交流。 41
9page


9page


9page


9page


9page


9page


9page


9page